Rank User blabla Country Solved Submit Ratio
901 huangfeihome CN 1 1 100%
902 蒋家da少 蒋氏风云起,秋水映荣华;赵庄蝶恋舞,繁华绕斌娘。 CN 1 1 100%
903 zhangxizheng CN 1 1 100%
904 猫在角落 CN 1 1 100%
905 ych411521894 CN 1 1 100%
906 20091713 CN 1 1 100%
907 Leerevware CN 1 1 100%
908 lqb147 CN 1 1 100%
909 左小林 CN 1 1 100%
910 michael CN 1 1 100%
911 zqcoming CN 1 1 100%
912 lidabao CN 1 1 100%
913 fc110 CN 1 1 100%
914 bys CN 1 1 100%
915 李宗阳 CN 1 1 100%
916 jxl CN 1 1 100%
917 twocoldz CN 1 1 100%
918 Depin CN 1 1 100%
919 gatieme CN 1 1 100%
920 伯仲叔季 CN 1 1 100%
921 SepehrM IR 1 1 100%
922 xixue CN 1 1 100%
923 不想烧钱 第一次来,比较新鲜..... CN 1 1 100%
924 残阳渲染 CN 1 1 100%
925 zhangwen330510469 CN 1 1 100%
926 蓝梦-vivian CN 1 1 100%
927 conquerman CN 1 1 100%
928 笑东风 CN 1 1 100%
929 闫新宇 CN 1 1 100%
930 qqqqqq CN 1 1 100%
931 sdhle CN 1 1 100%
932 nyaaa JP 1 1 100%
933 jsy1993 CN 1 1 100%
934 miaomiao CN 1 1 100%
935 s611785 CN 1 1 100%
936 沫雪红尘 CN 1 1 100%
937 1206024140 CN 1 1 100%
938 suiwenfeng CN 1 1 100%
939 1005014137 CN 1 1 100%
940 1121010244 CN 1 1 100%
941 1102044151 CN 1 1 100%
942 1103054134 远方有一盏明亮的灯。 CN 1 1 100%
943 1232356 1 1 100%
944 Micho 1 1 100%
945 zbguisheng 1 1 100%
946 hanyu 1 1 100%
947 jianghuirong 1 1 100%
948 lanyu 1 1 100%
949 nanfeidehu 1 1 100%
950 haonana as 1 1 100%

North University of China

OnlineJudge

NUC

NOJ

OJ

ACM/ICPC