Rank User blabla Country Solved Submit Ratio
901 zhangxizheng CN 1 1 100%
902 猫在角落 CN 1 1 100%
903 ych411521894 CN 1 1 100%
904 20091713 CN 1 1 100%
905 Leerevware CN 1 1 100%
906 lqb147 CN 1 1 100%
907 左小林 CN 1 1 100%
908 michael CN 1 1 100%
909 zqcoming CN 1 1 100%
910 lidabao CN 1 1 100%
911 fc110 CN 1 1 100%
912 bys CN 1 1 100%
913 李宗阳 CN 1 1 100%
914 jxl CN 1 1 100%
915 twocoldz CN 1 1 100%
916 Depin CN 1 1 100%
917 gatieme CN 1 1 100%
918 伯仲叔季 CN 1 1 100%
919 SepehrM IR 1 1 100%
920 xixue CN 1 1 100%
921 不想烧钱 第一次来,比较新鲜..... CN 1 1 100%
922 残阳渲染 CN 1 1 100%
923 zhangwen330510469 CN 1 1 100%
924 蓝梦-vivian CN 1 1 100%
925 conquerman CN 1 1 100%
926 笑东风 CN 1 1 100%
927 闫新宇 CN 1 1 100%
928 qqqqqq CN 1 1 100%
929 sdhle CN 1 1 100%
930 nyaaa JP 1 1 100%
931 jsy1993 CN 1 1 100%
932 miaomiao CN 1 1 100%
933 s611785 CN 1 1 100%
934 沫雪红尘 CN 1 1 100%
935 1206024140 CN 1 1 100%
936 suiwenfeng CN 1 1 100%
937 1005014137 CN 1 1 100%
938 1121010244 CN 1 1 100%
939 1102044151 CN 1 1 100%
940 1103054134 远方有一盏明亮的灯。 CN 1 1 100%
941 1232356 1 1 100%
942 Micho 1 1 100%
943 zbguisheng 1 1 100%
944 hanyu 1 1 100%
945 jianghuirong 1 1 100%
946 lanyu 1 1 100%
947 nanfeidehu 1 1 100%
948 haonana as 1 1 100%
949 乔利风 1 1 100%
950 wangchunru 1 1 100%

North University of China

OnlineJudge

NUC

NOJ

OJ

ACM/ICPC