Rank User blabla Country Solved Submit Ratio
901 20091713 CN 1 1 100%
902 Leerevware CN 1 1 100%
903 lqb147 CN 1 1 100%
904 左小林 CN 1 1 100%
905 michael CN 1 1 100%
906 zqcoming CN 1 1 100%
907 lidabao CN 1 1 100%
908 fc110 CN 1 1 100%
909 bys CN 1 1 100%
910 李宗阳 CN 1 1 100%
911 jxl CN 1 1 100%
912 twocoldz CN 1 1 100%
913 Depin CN 1 1 100%
914 gatieme CN 1 1 100%
915 伯仲叔季 CN 1 1 100%
916 SepehrM IR 1 1 100%
917 xixue CN 1 1 100%
918 不想烧钱 第一次来,比较新鲜..... CN 1 1 100%
919 残阳渲染 CN 1 1 100%
920 zhangwen330510469 CN 1 1 100%
921 蓝梦-vivian CN 1 1 100%
922 conquerman CN 1 1 100%
923 笑东风 CN 1 1 100%
924 闫新宇 CN 1 1 100%
925 qqqqqq CN 1 1 100%
926 sdhle CN 1 1 100%
927 nyaaa JP 1 1 100%
928 jsy1993 CN 1 1 100%
929 miaomiao CN 1 1 100%
930 s611785 CN 1 1 100%
931 沫雪红尘 CN 1 1 100%
932 1206024140 CN 1 1 100%
933 suiwenfeng CN 1 1 100%
934 1005014137 CN 1 1 100%
935 1121010244 CN 1 1 100%
936 1102044151 CN 1 1 100%
937 1103054134 远方有一盏明亮的灯。 CN 1 1 100%
938 1232356 1 1 100%
939 Micho 1 1 100%
940 zbguisheng 1 1 100%
941 hanyu 1 1 100%
942 jianghuirong 1 1 100%
943 lanyu 1 1 100%
944 nanfeidehu 1 1 100%
945 haonana as 1 1 100%
946 乔利风 1 1 100%
947 wangchunru 1 1 100%
948 fangmin 1 1 100%
949 whitewe 1 1 100%
950 940818 1 1 100%

North University of China

OnlineJudge

NUC

NOJ

OJ

ACM/ICPC