Rank User blabla Country Solved Submit Ratio
501 czh555 CN 4 11 36%
502 cy814 CN 4 12 33%
503 李昌城 CN 4 12 33%
504 autoflat CN 4 12 33%
505 yuwenmoment CN 4 12 33%
506 06team o6team CN 4 13 31%
507 suchen SWZ CN 4 13 31%
508 ACMUSER CN 4 14 29%
509 marui CN 4 14 29%
510 scheyouzhi CN 4 14 29%
511 Cuipp 坚持就是胜利!!! CN 4 14 29%
512 dufei414 may CN 4 15 27%
513 team_Thomas CN 4 15 27%
514 chucanman CN 4 15 27%
515 zhutou163 CN 4 20 20%
516 大江东去 CN 4 20 20%
517 wangtao CN 4 21 19%
518 xingyu CN 4 24 17%
519 readtogo CN 4 24 17%
520 qq344269956 qq344269956 CN 4 25 16%
521 shenhai CN 4 26 15%
522 fwp0919 FJ CN 4 27 15%
523 FKCSSS CN 4 28 14%
524 1141937908 CN 4 28 14%
525 chenyun323 CN 4 29 14%
526 zhengchao CN 4 29 14%
527 My1996 CN 4 29 14%
528 1_and_0 0 CN 4 31 13%
529 just868 CN 4 34 12%
530 aaa a CN 4 35 11%
531 zhangfeiyue CN 4 40 10%
532 zhx CN 4 41 10%
533 lzr blue sky CN 4 47 9%
534 xinhaishikong CN 4 51 8%
535 NONAME_C CN 4 60 7%
536 zhao CN 3 3 100%
537 后之113 CN 3 3 100%
538 xxx CN 3 3 100%
539 oopp CN 3 3 100%
540 wuyanbao CN 3 3 100%
541 ksgno1 CN 3 3 100%
542 聆听青春的阳光 CN 3 3 100%
543 1206034108 CN 3 3 100%
544 JJJPPP JJJPPP US 3 3 100%
545 bchiang US 3 3 100%
546 Echo CN 3 4 75%
547 小青菜 CN 3 4 75%
548 Polarnight CN 3 4 75%
549 NUCNUC CN 3 4 75%
550 Oldpan please give me a lot of time! CN 3 4 75%

North University of China

OnlineJudge

NUC

NOJ

OJ

ACM/ICPC